Skriv in din sökning här

Protokoll 131030

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 19 oo i Bygdegården.

Närvarande: Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Per Lindgren och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat. Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson. Dagordningen fastställdes.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson rapporterade att hon nu bytt bank till Virserums sparbank. Handelsbanken i Åseda var betydligt dyrare för de tjänster som Sockenrådet behöver.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson rapporterade från webbgruppen att det under rubriken köp och sälj är liten omsättning. Det vore bra om fler sockenbor utnyttjade denna möjlighet.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar.
Per Lindgren rapporterade från idrottsföreningen, att de nyinköpta gymredskapen håller på att installeras och det beräknas vara klart i mitten av november. Luftgevär är beställda och anläggningen beräknas vara klar i höst. Det skall även anläggas ett elljusspår runt fotbollsplanen i höst. Kostnaden för att utnyttja de olika aktiviteterna är ännu inte bestämd. 

§ 6
Bredband.
Till nästa sockenrådsmöte kommer Evald Hammarström att kalla ordföranden i bredbandsgruppen, Christer Johansson och någon eller några ledamöter, för att få en lägesrapport och genomgång om hur bredbandsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete.

§ 7 
Vintermarknaden i Näshult.
Per Lindgren rapporterade från mötet i vintermarknadsgruppen, att marknadsföringspengar har sökts.Vintermarknadsgruppen har sitt nästa möte den 12 nov.

§ 8
Övriga frågor.
Jan Karlsson undrade varför "Bilen miljöfarligtavfall" inte kommer till Näshult utan bara till Stenberga och Nye. Jan Karlsson fick i uppgift att kontakta Vetab. för att få en bil till Näshult också.

§ 9
Mötet avslutades.
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

§ 10
Nästa möte.
Nästa möte hålls hos Ulla Johansson ons. den 11 dec. 2013 kl.19 oo

Vid protokollet: Lennart Åstrand 

Justeras: Ulla Johansson