Skriv in din sökning här

Protokoll 110130

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE hos Britt -Marie Johansson den 30 januari 2011

Närvarande: Britt-Marie Johansson, Göran Johansson (ordförande), Ulla Johansson, Jan Karlsson, Per Lindgren, Lars Åke Sigfridsson, Peter Samuelsson,Monica Johansson,Linda Svedbäck och Lennart Åstrand.


§1
Mötets öppnande. 
Göran Johansson hälsade välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson.

§3
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4
Rapport från Webbgruppen.
Webbgruppens förslag på efterträdare till Göran Friberg är: Linda Fransson, Annika Fransson och Anci Nordangård.
Webbgruppen hoppas på snabbare uppdateringar från alla berörda parter.

§5
Rapport från medlemsföreningar
Per Lindgren informerade om idrottsföreningens flytt av barackerna. För närvarande bearbetas offerter. Grundarbetet börjar så fort snön och tjälen försvinner.
Ulla Johansson informerade om intresse från ett krögarpar att hyra köket i bygdegården.
Linda Svedbäck informerade om det sjunkande intresset hos ridklubbens medlemmar.

§6
Aktuella frågor för sockenrådet.
Göran Johansson informerade om kyrkans stängning, och att man måste vara medlem för att få överklaga. Sockenrådet kunde alltså inte överklaga däremot har listor skrivits på av enskilda medlemmar. Sockenrådet kommer fortlöpande att följa frågan.
Angående en parkeringsplats i Hultanäs har Evald Hammarström fått papper från kommunen om upplåtelse av mark.
Göran Johansson fick i uppgift att ta reda på vem som äger boden, som står på skolgården och vad den skall användas till.
Ulla Johansson informerade om gåvor till nyfödda. Det var 5 st under 2010 . 
Vinsten för sockenrådet blev ca. 3000 kr.
Göran Johansson föreslog att en upprustning sker av omklädningsrum och WC vid badplatsen. Kommunen tillhandahåller materiel .
Angående snöröjningen konstaterades att både rv.125 och Åsedavägen har varit bra plogade och sandade i vinter.

§7
Nästa möte.
Årsmöte i bygdegården söndagen den 27 mars kl 18.oo 2011.

§8
Avslutning.
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson