Skriv in din sökning här

Protokoll 24 okt-11

Protokoll nr 4 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes styrelsemöte den 24 oktober 2011 i Näshults Bygdegård.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewerth Henricsson, Anders Bäckman, Micael Johansson, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Per Stålhammar, Cecilia Malmqvist, Peter Johansson och Joakim Henriksson

 

 1. Ordförande Johnny Lindell öppnade mötet.
 2. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
 3. Statistik från avskjutning tom. 23 oktober hade avrapporterats till sekreteraren och delades ut till deltagarna. Uppföljning av jakten i förhållande till avskjutning kunde således utvärderas och diskuterades. Noterades att avskjutning tjurar ? hondjur var olika inom resp. område; Stenberga 4 tjurar, 2 hondjur; Lemnhult 1 tjur, 3 hondjur; Näshult 1 tjur, 6 hondjur. Observationer av kalv och avskjutning av totalt 17 kalvar var lågt i förhållande till tilldelning 61 kalvar. Dock kan noteras att jakten hade pågått under endast 2 veckor.
 4. Beslut togs att fullfölja målsättningen. Noterades att kalvtilldelningen är stor för området. Ansvar för fördelning mellan tjurar och hondjur får tas inom respektive område och jaktlag.
 5. Avstämning mot skötselplan gjordes och beslutet blev att inte föreslå några ändringar utan detta kommer att ske efter spillningsinventeringen till våren.
 6. Vad beträffar arealen har den ändrats sen tilldelning gjordes. Dock ändrar vi inte årets tilldelning men den nya arealen kommer att användas för att få rätt nyckeltal vid kommande års tilldelningar. Även årets nyckeltal kommer att på grund av detta revideras som underlag till kommande år.
 7. De slutliga jaktresultaten ska redovisas till sekreteraren Jan-Evert Johansson och inbetalning av avgift för vuxna älgar till kassören Per Stålhammar. Älgobsrapport ska också skickas in till sekreteraren senast den 14 november för sammanställning till Jägarförbundet i Eksjö. Notera att inga älgobsrapporter ska skickas in av respektive jaktlag till Eksjö.
 8. Alla jaktlag ska till kassören sätta namn på sitt jaktområde.
 9. Tillkommande mindre områden och tilldelningsprinciper för dessa ska förslag tas fram av Johnny och Anders till nästa styrelsemöte.
 10. Registrering av jaktområde och ändring av areal inom jaktområdet och tillkommande jaktområde sköts av kassören. Notera att detta ska vara klar från resp. jaktlag senast 31 december respektive år.
 11. Under övriga frågor kom upp att ett lag inte följt de rekommendationer som älgskötselområdet satt upp. Beslut togs att skicka en skrivelse till jaktledaren för detta lag och be om en redogörelse för vad som har skett. Årsmötet får sen fatta beslut om eventuella åtgärder.
 12. Mötet avslutades och nästa styrelsemöte den 14 december 2011 kl. 18.00 på Cafe Lovisen i Stenberga.

 

 

Hillhult 2011-10-27

 

Noterat: Justeras:

 

Jan-Evert Johansson Johnny Lindell