Skriv in din sökning här

Protokoll 15 dec-11

Protokoll nr 5 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes styrelsemöte den 14 december 2011 på Lovisen i Stenberga.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewerth Henricsson, Anders Bäckman, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Per Stålhammar, Cecilia Malmqvist, Peter Johansson och Joakim Henriksson

 

 1. Ordförande Johnny Lindell öppnade mötet.
 2. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
 3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
 4. Ordföranden informerade om nya älgförvaltningen som ännu inte trätt ikraft.
 5. Områdets avskjutning tom 11 dec. avrapporterades. Av tilldelade 39 vuxna var det 9 tjurar och 15 hondjur skjutna. Av tilldelade 61 kalvar var det 11 tjurkalvar och 18 honkalvar skjutna. Inga ändringar i tidigare tilldelningsbeslut och rekommendationer. Varje jaktlag får ta egna beslut inom dessa ramar.
 6. Älgobs per jaktlag 2011/2012 noterades att samtliga lag i området utom 1 hade rapporterat hittills och totala obstimmar översteg 5000 detta gör att en tolkning av rapporterna kan vara relevanta. Denna information finns tillgänglig under viltdata.se och vårt jaktområde Östra Njudungs Älgskötselområde. Noterades att ko med 2 kalvar 10 obs och ko med 1 kalv 69 obs kan tyda på svag reproduktion.
 7. Beslutades att pott på kalv skulle vara tillgänglig för alla lag i området. Dvs. varje lag kan skjuta 1 kalv över sin tilldelning dock ska denna kalv rapporteras till sekreteraren Jan-Evert Johansson. Om ytterligare kalvar önskas måste en separat ansökan till styrelsen göras med förklaring till detta.
 8. De slutliga jaktresultaten ska redovisas till sekreteraren och inbetalning av avgift för vuxna älgar till kassören Per Stålhammar.
 9. Registrering av jaktområde och ändring av areal inom jaktområdet och tillkommande jaktområde sköts av kassören. Notera att detta ska vara klart från resp. jaktlag senast 31 december respektive år.
 10. En bilaga 1 till bestämmelser för Östra Njudungs Älgskötselområde presenterades med några mindre justeringar. Detta förslag ska skickas ut till resp. jaktledare som kan ta ställning inför årsmötet då denna ev. ska godkännas där. Notera att motioner måste skickas in till styrelsen före årsmötet i april.
 11. Skrivelsen som skickades till jaktledaren för ett lag har besvarats med förklaring. Svar kommer att lämnas med uppmaning att efterleva bestämmelserna i älgskötselområdet och ingen ytterligare åtgärd efter diss. i styrelsen.
 12. Mötet avslutades och nästa styrelsemöte den 7 mars 2012 kl. 18.00 i Näshults Bygdegård och spillningsinformation kl.19.00 samma dag.

 

 

Hillhult 2011-12-19

 

Noterat: Justeras:

 

Jan-Evert Johansson Johnny Lindell