Skriv in din sökning här

Protokoll 050620

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds styrelsesammanträde i Haddarp 050620

Närvarande: Arne Danielsson ordf, Lars-Åke Sigfridsson sekr, Jan-Evert Johansson, Jan Karlsson, Monica Johansson, Ingvar Bengtsson.

§1
Mötets öppnande.
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare.
Till att justera protkollet valdes Jan-Evert Johansson.

§3
Ekonomisk rapport.
Utgifterna är hittils i år 38 000 kr. Behållningen är idag 262 000 kr.

§4
Näshults hemsida.
Hemsidan www.nashult.se ska vara länkad till Vetlanda kommuns hemsida. Tomterna med sjönära boende ska marknadsföras via hemsidan. Protokoll, verksamhetsplanen och bangolfen är andra exempel på vad som ska finnas under sockenrådet på hemsidan.

§5
Begäran om hjälp till midsommarfirande.
Frågan behandlades och sockenrådet är positiva till initiativet och överlåter till ordförande att utforma lämpligt stöd till midsommarfirandet.

§6
Skrivelse om smalspåret.
På grund av att ett avtal mellan Uppvidinge kommun och Småländska Smalspåret i likvidation AB inte har undertecknats kan inte Uppvidinge ge något svar på skrivelsen. Ärendet tas upp senare.

§7
Skrivelse från Erik Hjärtfors.
Sockenrådet är positivt till en skrivelse från Erik angående samverkan med Stenberga och Skirö om en broschyr som marknadsför strandnära boende. Marknadsföring ska ske via vår hemsida. Arne samordnar vidare kontakter med socknarna med Erik och Johanna. 

§8
Sommarfest.
Nytt datum blir söndagen den 31 juli klockan 18:00. Preliminärt underhåller Effy och Kinne. Arne, Ingvar och Jan arbetar vidare med sommarfesten.

§9
Lanthandeln.
Kommunen köper inte fastigheten. Fastigheten är ute till försäljning via mäklare. Jan-Evert och Lars-Åke får i uppdrag att prata med Monica Högberg om en mindre arbetskrävande affärsverksamhet. Sockenrådet är, via fonder, beredda att stötta ombyggnation för en sådan förändring av affärsverksamheten.

§10
Ersättning.
Sockenrådet beslutar att Arne ska ha ersättning för de utlägg som han haft vid studieresan "Grön El" och som inte ersatts av länsstyrelsen.

§11
Avslutning.
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Jan-Evert Johansson