Skriv in din sökning här

Protokoll 061102

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I
HADDARP 2006-11-02

Närvarande: Arne Danielsson,ordf., Lars-Åke Sigfridsson,sekr., Ingvar Bengtsson, Jan Karlsson, Evald Hammarström , Annika Titusson, Peter Samuelsson, Monica Johansson och Ulrike Dück 

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan Karlsson

§ 3
Ekonomi
Inkomster till dagens datum under året 26 333 kr, utgifter 52605 kr och behållning 233 154 kr

§ 4
Rapporter
Fyra barn har hittills fått gåva av sockenrådet. Näshult enda socken som var representerad i Vetlanda under Vetlandadagarna. Vår information väckte stort intresse.
Informationsskyltar om socknen sätts upp våren 2007. Evert Wester gör skyltarna. En grupp bestående av Arne, sammankallande, Peter, Evald, Monica och Jan svarar för innehållet.
50 besökare i snitt per dygn besöker hemsidan vilket är jättebra. Ett stort tack riktas till gruppen, med Ulrike i spetsen, för ett fantastiskt arbete med hemsidan.
En gruppbestående av Arne, sammankallande, Annika och Lars-Åke undersöker möjligheter till ett museum (byggnad) i Näshult 

§ 5
Äldrefonden
Beslöts att föreslå årsmötet att överföra förvaltningen av pengarna i fonden enligt protokoll 2005-11-06.

§ 6
Näshultsfilmerna
Sockenrådet uttalade sig villigt att stå för kostnaderna för överföring av filmerna till DVD och svara för försäljningen av DVD-filmerna

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Jan Karlsson