Skriv in din sökning här

Protokoll 070207

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I HADDARP 2007-02-07.


Närvarande: Arne Danielsson, ordf., Monica Johansson (sekr för dagens möte), Ingvar Bengtsson, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Jan-Evert Nilsson, Lars-Åke Sigfridsson

§ 1 Mötets öppnande.
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av justerare.
Till att justera protokollet valdes Ingvar Bengtsson.

§ 3 Ekonomisk redogörelse.
Utgifter; 
- Ny bilsläpkärra med vinter- och sommardäck har köpts in för 8.500 kr. 
Den gamla bilsläpkärran byttes in. Hyresinkomster för släpkärra under 
året 2.000 kr.
- Bussresa till Halmstad för 50 personer. Kostnad 300 kr/person. 
Reskostnad 18.000 kr. Sockenrådet subventionerade med 3.000 kr.
- 6 st nyfödda barn under år 2006 á 1.000 kr/st = 6.000 kr.
- Förnyade badplatsen med sandbotten, 10.439 kr.
- Ny gräsklippare till minigolfbanan.

Inkomster till dagens datum under år 2006 är 33.182 kr och utgifter 57.286 kr vilket ger ett minus på 24.104 kr under året. 
På kontot finns 232.156 kr och kassan innehåller 3.166 kr vilket ger behållning 235.322 kr.

§ 4 Förslag till verksamhetsplan för 2007. (Fastställes av årsstämman.)
Lars-Åke och Arne gör klart verksamhetsplanen 2007 till årsstämman.
Förslag som diskuterades var;
2007-03-18 kl 19:00 Årsmöte, styrelsen träffas kl 18:00. Arne skickar 
ut kallelse.
2007-03-28 kl 13:00 Påskbord för äldre
2007-04-19 Vårstädning vid Serapssjön
2007-06-13 ? 2007-08-08 Bangolf onsdagar i Näshult
2007-07-20 Sommarträff vid Serapssjön.
Bussresa blir inte i vår utan flyttas fram till slutet av sommaren. Korvservering vid kyrkan ska äga rum.

§ 5 Beslut ang. verksamhetsberättelse för 2006.
Verksamhetsberättelse för 2006 gicks igenom.
2006-03-19 Årsmöte
2006-04-20 Vårstädning vid Serapssjön
2006-05-26 Bussresa till Halmstad
2006-08-09 Final bangolf. Segrare Ingvar Bengtsson och segrande junior 
Jakob Danielsson
2006-07-27 Sommarträff vid Separssjön.
Mycket verksamhet med SPF, sopplunch 1 gång/månad, Gymnastik 1 gång/vecka för äldre. 29 tillfällen med verksamhet för äldre har ägt rum.

§ 6 Beslut ang. årsmötet ? tid, program, kommiterade.
2007-03-18 kl 19:00 Årsmöte, styrelsen träffas kl 18:00. Arne skickar ut kallelse.

§ 7 Om det blir ridbana i Näshult är vi villiga att medverka.
Sockenrådet veta förutsättningarna och vilka kostnader det handlar om för att kunna fatta ett beslut.

§ 8 Övriga ärenden.
- Avspelning av gamla Näshultsfilmer till dvd diskuterades. 
Hembygdsföreningen har hand om filmerna.
- Hembygdsföreningens ordförande vill att en av hembygdsföreningens 
medlemmar kommer med i sockenrådet.
- Möjlighet att skapa eller hyra en lokal för luftgevärsskytte för yngre och 
äldre diskuterades.
- Sockenbladet kom ut med 1 ex under år 2006, bladet har tidigare 
kommit ut 3-4 ggr/år. Johanna Hjärtfors har meddelat att hon har inte 
tid att jobba vidare med tidningen och hon vill få in någon annan som 
kan överta jobbet.

§ 9 Sammanträdets avslutande.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Monica Johansson

Justeras: Ingvar Bengtsson