Skriv in din sökning här

Protokoll 7 mars-12

 

Protokoll nr 6 fört vid Östra Njudungs Älgskötselområdes styrelsemöte den 7 mars 2012 i Näshults Bygdegård.

 

Närvarande: Johnny Lindell, Ewerth Henricsson, Anders Bäckman, Lars-Åke Sigfridsson, Jan-Evert Johansson, Lars-Göran Elm, Per Stålhammar, Cecilia Malmqvist, Peter Johansson och Sonny Schön.

 

 1. Ordförande Johnny Lindell öppnade mötet.
 2. Att justera dagens protokoll utsågs Johnny Lindell.
 3. Jan-Evert redovisade jaktåret 2011-2012. Av tilldelade 39 vuxna var det 11 tjurar och 16 hondjur skjutna. Av tilldelade 61 kalvar var det 18 tjurkalvar och 22 honkalvar skjutna. Detta innebar en avskjutning av 5,46 älgar/ 1000 ha, 59 % hondjur och 60 % kalv. Målet enligt skötselplanen var 8,2 älgar/1000 ha, 66 % hondjur och 62 % kalv. Detta får anses vara ett gott resultat, möjligen något låg avskjutning som i första hand avses Stenberga området som beslutade att hålla ner avskjutningen pga egen bedömning om mindre stam än enligt plan. Avskjutningen följde helt plan i Lemnhults/Saxhults området. 2 lag i Lemhultsområdet utnyttjade skyddsjakt på 1 kalv som ingår i utfallet.
 4. Per gjorde en redovisning av tillkommande jaktområden hittills 5 stycken. ( + 343 ha). Sista dag för ansökan hos länsstyrelsen är den 31 mars. Älgskötselområdet tar alla kostnader för ansökan dvs. 2.300 kr.
 5. Inkommen motion beträffande § 8 i Östra Njudungs Älgskötselområde diskuterades. Motionen avsåg att ta bort tillägget ? om jaktområdet består av flera delområden får på enskild del som understiger 200 ha högst en valfri älg fällas?. Styrelsen kommer att föreslå älgmötet att motionen ska bifallas.
 6. Anders informerade om spillningsinventering. Förslag fanns att utöka inventeringen att innefatta rådjursinventering som beslutades att flytta till nästa år. Årets inventering beslutades att vara slutförd den 15 april.
 7. Under övriga frågor beslutades att avsätta 700 kr från kassan till vandringspris avseende jaktlagsskjutning i området.
 8. Mötet avslutades och nästa ev. styrelsemöte i samband med älgmöte den 24 april 2012 i Näshults Bygdegård. Årsmöte i älgskötselområdet kommer att hållas i augusti 2012. Datum beslutas senare.
 9. Efter styrelsemötet hölls ett informationsmöte.
 10. Under mötet informerade Per om nya älgförvaltningen i Jönköpingslän består av 8 områden där vårt område är nr 2 med en areal på 176.121 ha. Området består av en förvaltningsgrupp på 6 personer där en markägare är ordförande.
 11. En redovisning av jaktresultat enligt ovan gjordes av Jan-Evert.
 12. Sist informerade Anders B om spillningsinventeringen.

 

 

Hillhult 2012-03-11

 

Noterat: Justeras:

 

 

Jan-Evert Johansson            Johnny Lindell