Skriv in din sökning här

Protokoll 060312

Protokoll fört vid Näshults sockenråds årsmöte i Näshults bygdegård 2006-03-12 


§ 1
Arne Danielsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2
Valdes för årsmötet Jan Karlsson till ordförande, vice ordförande Arne Danielsson och till sekreterare och pressreferent valdes Lars-Åke Sigfridsson. 

§ 3
Till att justera protokollet valdes Gun Johansson och Inger Johansson.

§ 4
Kallelse till årsmötet ansågs ha skett enligt stadgarna

§ 5
Noterades närvarande ombud enligt följande:
Vigottens Fiskevårdsförening: Ingvar Bengtsson, Evert Wester
Röda Korset: Marie Schön
CKF: Inger Johansson, Ingrid Wester
Hembygdsföreningen: Helen Carinder
Hultanäs Sportklubb: Karin Torén, Carita Hammarström
LRF: Olof Karlsson, Kim Nelsson
Grytesjöns Fiskeförening: Lars-Åke Sigfridsson, Sören Klein
Näshults Pensionärsförening: Jan-Evert Nilsson, Arne Danielsson
Centern: Harry Johansson, Göran Johansson
Näshults Missionsförening: Ingen närvarande
Näshults IF: Jan Karlsson, Roger Milton
Näshults Kyrkoråd: Annelie Lindqvist

§ 6
Dagordningen fastställdes

§ 7
Syrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas rapport föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 9
Förrättades val av ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:
Arne Danielsson, ordförande Monica Johansson
Jan-Evert Nilsson Lars-Åke Sigfridsson
Johanna Hjärtfors Ingvar Bengtsson
Jan Karlsson Evald Hammarström
Peter Samuelsson
Annelie Lindqvist, suppleant Annika Titusson, suppleant

§ 10
Till revisorer valdes Evert Wester och Göran Johansson med Per Lindgren som ersättare

§ 11
Till valberedning för sockenrådet valdes Tord Hedström ordförande, Olof Karlsson och Per Lindgren.

§ 12
Beslutades att ingen medlemsavgift ska tas ut av anslutna föreningar. Nya föreningar betalar medlemsavgift första året med 100 kr och ansluts vid kommande årsmöte

§ 13
Förslag till verksamhetsplan föredrogs och godkändes.

§ 14
Beslöts att styrelsemedlemmar får själva ta ut ersättning för sina kostnader i samband med styrelsearbetet
En skrivelse från Smalspåret i Hultsfred AB lästes upp. I brevet redogjordes för de aktiviteter som föreningen genomfört under 2005. Det fanns också en förfrågan om ett närmare samarbete med Näshults Sockenråd angående drift av de olika smalspårsaktiviteterna.
Årsmötet beslöt att hänskjuta frågan om samverkan till styrelsen

§ 15
Ordförande tackade sockenrådet för ett gott arbete och förklarade årsmötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Gun Johansson och Inger Johansson