Skriv in din sökning här

Protokoll 051106

Protokoll fört vid Näshults Sockenråds Styrelsesammanträde i Haddarp 051106.

Närvarande: Arne Danielsson ordf, Lars-Åke Sigfridsson sekr, Jan -Evert Nilsson, Anki Nordangård, Jan Karlsson, Ingvar Bengtsson, Annelie Lindqvist 

§1
Mötets öppnande
Arne hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Jan-Evert Nilsson

§3
Roy Johanssons gåva
Sockenrådet beslöt att överföra pengarna i Roy Johanssons gåva för äldre till SPF. Samråd ska ske med revisorerna. Pengarna ska stå till förfogande för äldre personer i socknen.

§4
Näshults hemsida
Beslöts att Sockenrådet inbetalar 500 kr i sitt bidrag till driften av hemsidan. Därmed är driften betald till oktober 2006.
Sockenrådet riktar ett stort tack till Ulrike Dück för hennes arbete med Näshults hemsida.

§5
Lanthandelns framtid
Beslutades att Sockenrådet är villigt att hjälpa till att med ekonomiska medel stödja förutsättningarna för fortsatt affärsverksamhet om Boung i Näshult köper fastigheten.

§6
Övrigt
Sockenrådet beslöt att stödja skolan i Näshults utflykt till Boda Borg i Sävsjö med bidrag inom ramen för 1 500 kr.

§ 5
Avslutning
Ordförande förklarade styrelsemötet för avslutat.


Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson

Justeras: Jan-Evert Nilsson