Skriv in din sökning här

Protokoll 101031

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE HOS PER LINDGREN 2010-10-31

Närvarande: Göran Johansson ordf., Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Lennart Åstrand,Per lindgren, Jan Karlsson och Lars Åke Sigfiidsson

§1 
Mötets öppnande 
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§2 
Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson

§3 
Föregående protokoll.
Förra mötesprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§4
Rapport &ån Webbgruppen.
Webbgruppen har den 29/10 2010 informerat sockenrådet om hur de vill arbeta.
1. Genom hemsidan ges goda möjligheter att marknadsföra Näshults socken internt och externt samt att förbättra information och kunskap om nyheter, aktiviteter och andra inslag som är av intresse.
2. Webbgruppens uppgift är att utveckla och förvalta hemsidan samt att medverka till att kunskaper och nyttan med denna sprids till allt fler.
3. Pengar för arbetet beslutas av sockenrådet efter förslag från Webbgruppen.
4. Webbgruppen ska bestå av 4 - 8 medlemmar som gruppen utser för godkännande av sockenrådet.
Medlemmar bör rekryteras brett inom socknen.
5. Webbgruppens mötesantecknigar delges löpande till sockenrådet.
Verksamheten avrapporteras årligen till sockenrådets styrelse och årsmöte.
6. Gruppen förväntas sammankallas ca sex gånger per år och utser internt en sammankallande.
Arbetsformerna bestäms inom gruppen.

§5.
Rapport från medlemsföreningar.
Idrottsföreningen meddelar att Tekniska nämnden i Vetlanda taget ett positivt beslut om baracken men Idrottsföreningen har ännu inte fått något formellt besked.

§6.
Aktuella frågor för sockenrådet.
Göran Johansson informerade angående parkerings plats i Hultanäs. Kommunen är positiv till förslaget och kan ta kostnaderna under förutsättning att smalspåret skriver ett långsiktigt arrendekontrakt på marken.
Angående uppgrusning av stations plan i Hultanäs och målning av bron i Hulu beslutades att sockenrådet står för halva kostnaden ca 3 500 kr.

§7.
Övriga frågor.
Angående stängningen av Näshults kyrka fick Göran Johanson bemyndigande att i en skrivelse stödja överklagandet från sockenrådets sida. 

§8
Nästa möte 
Nästa möte hålls söndagen den 30 januari 2011 hos Britt-Marie Johansson.

§9 
Avslutning.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Ulla johansson