Skriv in din sökning här

Protokoll 140205

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 5 februari 2014 på Näshults Idrottsplats

Närvarande: Ulla Johansson, Britt-Marie Johansson, Jan Karlsson, Evald Hammarström, Tomas Wilhelmsson, Per Lindgren, Johanna Ivarsson, Mats Löfgren och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Evald Hammarström hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat. 
Till att justera dagens protokoll valdes Britt-Marie Johansson. 
Dagordningen fastställdes.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson informerade om att de nya lådorna till att förvara partytältet i var klara och de kostade 2100 kr.
Bangolfen gav ett överskott på 4 000 kr tack vare att många utnyttjat golfbanan och lagt pengar i kassa kistan.
I ordningställande av boulebanan kostade 5 000 kr. Den summan delades lika mellan Sockenrådet och SPF.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson rapporterade från webbgruppen att de inte haft något möte sista månaden. 

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Per Lindgren rapporterade från idrottsföreningen, att problemet med låssystemet var löst och nu kan alla som vill hyra en "tagg" för tillträde till gymmet. Belysningen runt fotbollsplan är klar och nu väntar vi bara på snö för att kunna anlägga ett elljusspår. Idrottsföreningen har också varit i kontakt med allmänna arvsfonden för att kunna köpa loss den mark som de i dag arrenderar.
Evald Hammarström har också varit i kontakt med allmänna arvsfonden när det gäller golfbanan.
Mats Löfgren rapporterade att Röda korset håller sitt årsmöte den 28 februari i Nye.
Röda korset har fått anslag för inköp av en hjärtstartare men tycker att det skulle behövas två, en till Näshult och en till Hultanäs.

§ 6
Bredband.
Bredbands gruppen återupptar sitt arbete i början av mars månad.

§ 7 
Vintermarknaden i Näshult.
Per Lindgren informerade om vintermarknaden. Allt fortskrider enligt planerna. Marknadsstånden kommer att sättas upp, med början en vecka före vintermarknaden. Parkering kommer att ske på 4 olika ställen. Sockenrådet kommer att ha parkeringsvakter på plats mellan kl 09 00 - 12 00. En folder kommer att delas ut i samband med att P-avgiften på 40:- betalas. En redovisning efter vintermarknaden är ett måste.

§ 8
Övriga frågor
I samband med årsmötet beslutades att servera kaffe och smörgåstårta, samt information om grannsamverkan och hjärtstartare.

§ 9
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

§ 10
Nästa möte.
Årsmötet hålls i Bygdegården den 23 mars 2014 kl. 18 00.


Vid protokollet: Lennart Åstrand

Justeras: Britt-Marie Johansson