Skriv in din sökning här

Protokoll 080604

PROTOKOLL FÖRT VID NÄSHULTS SOCKENRÅDS STYRELSESAMMANTRÄDE I 
HADDARP 2008-06-04

Närvarande : Arne Danielsson, ordf., Lars-Åke Sigfridsson, sekr., Jan Karlsson, Monica Johansson, Ulla Johansson, Göran Friberg § 3 och Ulrike Dück § 3

§ 1
Mötets öppnande
Arne Danielsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2
Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Ulla Johansson

§ 3
Hemsidan
Ulrike och Göran redogjorde för det positiva intresset för Näshults hemsida. Drygt 100 personer besöker hemsidan per dag. Hemsida är i behov av teknisk uppgradering för att bli mer användarvänlig. Kostnaden för detta är 15 000 kr exklusive moms. Sockenrådets styrelse beslöt att ur sockenrådets kassa ta medel för denna uppgradering

§ 4
Bangolf
Damklubben har meddelat att man inte vill stå som ansvarig för kaffet under en av bangolfskvällarna. Sockenrådet ska undersöka möjligheten att någon annan förening går in. I övrigt enligt planerna

§ 5
Resa 30 juli
Beslöts att sockenrådet ska vara medarrangör för resan

§ 6
Torpvandring
Sockenrådet beslöt att ta upp de mycket populära torpvandringarna i höst

§ 7
Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Lars-Åke Sigfridsson 

Justeras: Ulla Johansson