Skriv in din sökning här

Årsmöte med Sockenrådet

Datum: 29 aug 19:00

Kallelse till årsmöte för Sockenrådet i Näshult

 

Härmed är Er förening kallad att närvara med två representanter vid Sockenrådets årsmöte i Bygdegården

den 29/8 - 2021, kl. 19:00.

Vi Coronaanpassar oss så klart. Välkomna!

Vid frågor: Per Lindgren 073-0273445

Osa med vändande mail: antal som kommer till mötet. Senast 24/8.

 

Sockenrådet

Dagordning årsmöte Sockenrådet

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justeringsmän/kvinnor två st
5. Närvarande delegater
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
8. Sockenrådets verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Medlemsavgift för kommande år.
12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter:

      -Ordförande väljs på 1 år, resterande på 2 år.
13. Val av revisorer 2 st på ett år, samt 1 st revisorssuppleant på ett år.
14. Val av valberedning 3 st på 1 år.
15. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutande