Skriv in din sökning här

Årsmöte med Näshults IF

Datum: 21 aug 16:00

Kl. 16.00 i klubbstugan, Näshults IP

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på fika!

Välkomna

Styrelsen/Näshults IF

Dagordning
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet samt vara rösträknare.
4. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt.
5. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens och NF-09:s verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
12. Val av:
A: ordförande för en tid av 1 år.
B: halva antalet styrelseledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
C: 2 revisorer samt 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
D: 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.
E: 2 representanter till Sockenrådet.
F: 2 representanter till Bo Ung.
G: 4 representanter till NF-09:s styrelse
13. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag ang. stadgeändringar eller upplösning av förening skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.
14. Övriga frågor.